Hòa tan hoàn toàn hh X gồm Fe,Mg bằng 1 lượng vừa đủ dd HCl 20% ,thu được dd Y. Nồng độ của FeCl2 trong dd Y là 15,76% Nồng độ phần trăm của MgCl2 tr

Question

Hòa tan hoàn toàn hh X gồm Fe,Mg bằng 1 lượng vừa đủ dd HCl 20% ,thu được dd Y. Nồng độ của FeCl2 trong dd Y là 15,76% Nồng độ phần trăm của MgCl2 trong dd Y là
A 24,24% B11,79% C 28,21% D 15,76 %

in progress 0
Eloise 7 ngày 2021-12-02T19:00:03+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-02T19:01:38+00:00

  B nha bn

   

  0
  2021-12-02T19:01:58+00:00

  Đáp án:B

   

  Giải thích các bước giải:

  Fe + 2HCl => FeCl2 + H(1)

  Mg + 2HCl => MgCl2 + H2 (2)

  => Y : FeCl2 , MgCl2

  Giả sử nHCl = 1(mol),nFe = a (mol),nMg = b (mol)

  => mdd HCl = 1.36,520%=182,5(g)1.36,520%=182,5(g)

  mX = mFe + mMg = 56.a + 24.b (g)

  (1),(2) => nH2 = nFe + nMg = a+b (mol)

  => mH2 = 2.(a+b) (g)

  (1),(2) => nHCl = 2.(nFe + nMg) = 2.(a+b )(mol)

  => 2.(a+b) = 1 => a+b= 0,5

  mY = mX + mdd HCl – mH2

  = 56.a+24.b+182,5-2(a+b)

  = 32.a+193,5 (g)

  %mFeCl2 = 15,76%

  => 127.a32.a+193,5.100%=15,76%127.a32.a+193,5.100%=15,76%

  => a = 0,25

  => b = 0,25

  => mMgCl2 = 0,25.95 = 23,75 (g)

  mY = 32.0,25+193,5 = 201,5 (g)

  => %mMgCl2 = 23,75201,5.100%=11,79%

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )