Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,025 mol Al và 0,005 mol Al2O3 vào 200g dd H2SO4 loãng dư.sau pư thu được dd X và V lít khí H2(đktc) a.viết các PT pư x

Question

Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,025 mol Al và 0,005 mol Al2O3 vào 200g dd H2SO4 loãng dư.sau pư thu được dd X và V lít khí H2(đktc)
a.viết các PT pư xảy ra
b.tính giá trị của V và khối lượng muối Al2(SO4)3 tạo thành sau pư
c.để trung hòa axit dư trong dd X cần vừa đủ 200ml dd NaOH 1M.tính nồng độ % của dd H2SO4 đã sử dụng

in progress 0
Peyton 3 tháng 2021-09-23T04:13:12+00:00 1 Answers 19 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-23T04:14:23+00:00

  a.

  2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2

  0,025→0,0375       0,0125        0,0375           mol

  Al2O3 + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2O

  0,005→   0,015          0,0025

  b.

  V H2(đktc)=0,0375.22,4=0,84 l

  m Al2(SO4)3=(0,0125+0,0025).342=5,13 g

  c.

  n NaOH=0,2.1=0,2 mol

  H2SO4+2NaOH→Na2SO4+2H2O 

    0,1      ←0,2                                      mol

  m ct H2SO4=0,1.98=9,8 g

  C% H2SO4=$\frac{9,8}{200}$ .100=4,9 %

  ——————Nguyễn Hoạt—————-

      

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )