Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm K và KO có m=17,2g vào dung dịch H2O thì thu được 400ml dung dịch A có khối lượng riêng=1,2g/mol và 2,24 lít H2 ở đkc. a

Question

Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm K và KO có m=17,2g vào dung dịch H2O thì thu được 400ml dung dịch A có khối lượng riêng=1,2g/mol và 2,24 lít H2 ở đkc.
a) Tính %m mỗi chấttrong hỗn hợp ban đầu.
b) Tính nồng độ dung dịch và nồng độ hần trăm của chất tan trong dung dịch A.
Giúp mik với nhé, tks nhìu ạ.

in progress 0
Autumn 2 tháng 2021-09-28T15:24:34+00:00 2 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-28T15:25:46+00:00

  ta có phương trình:

  2K+2H2O+>2KOH+H2↑

   K2O+H2O=>2KOH

  a,ta có vH2=2.24(lít)=>nH2=$\frac{2.24}{22.4}$=0.1(mol) 

  =>nK=0.1*2=0.2(mol)

  =>mK=0.2*39=7.8(g)

  =>%K=$\frac{7.8}{17.2}$*100= 45.35%

  =>%K2O=$\frac{17.2-7.8}{17.2}$*100=54.65% 

  b,ta có nK2O=$\frac{17.2-7.8}{94}$=0.1(mol) =>nKOH=0.1*2=0.2(mol)=>mKOH=0.2*56=11.2(g)

  mKOH=(0.1*2)*56=11.2(g)

  =>mA=11.2+11.2=22.4(g);nA=$\frac{22.4}{56}$=0.4(mol) 

  ta có m=D.v=1.2*400=480(g)

  =>%A=$\frac{22.4}{480}$*100=4.67% 

  =>CmA=$\frac{0.4}{0.4}$=1M 

  0
  2021-09-28T15:25:54+00:00

  $PTHH:2K+2H_2O→2KOH+H_2$ $(1)$

  $K_2O+H_2O→2KOH$ $(2)$

  $a.\ n_{H_2}=2,24:22,4=0,1mol$

  Theo $PTHH\ (1):n_{K}=n_{KOH}=2n_{H_2}=0,2mol$

  $→m_{K}=0,2.39=7,8g$

  $\%K=\frac{7,8}{17,2}.100\%=45,35\%$

  $\%K_2O=100\%-45,35\%=54,65\%$

  $b.\ n_{K_2O}=\frac{17,2-7,8}{94}=0,1mol$

  Theo $PTHH\ (2): n_{KOH}=2n_{K_2O}=0,2mol$

  Tổng $n_{KOH}=0,2+0,2=0,4mol$

  $→m_{KOH}=0,4.56=22,4g$

  $m_{dd\ sp ư}=480g$

  $→C\%_{KOH}=\frac{22,4}{480}.100\%=4,66\%$

  $C_M=\frac{0,4}{0,4}=1M$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )