Hoà tan hoàn toàn m gam hh gồm Al và một kim loại có hoá trị 2( đứng trước H2 trong dãy HĐHH) vào 500ml dd HCl 2M, thu được 10,08lít H2 (đktc) và dd A

Question

Hoà tan hoàn toàn m gam hh gồm Al và một kim loại có hoá trị 2( đứng trước H2 trong dãy HĐHH) vào 500ml dd HCl 2M, thu được 10,08lít H2 (đktc) và dd A. Trung hoà dd A bằng dd NaOH, sau đó cô cạn dd thu được 46,8g hh muối.
a. Tính m
b. Xác định kim loại R,biết tỉ lệ số mol của R và Al là 3:4

in progress 0
Alexandra 3 tuần 2021-07-08T20:19:32+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T20:21:26+00:00

  Đáp án:

   a) $m = 9$

  b) $Mg$

  Giải thích các bước giải:

   a) ${n_{HCl}} = 1mol;{n_{{H_2}}} = 0,45mol$

  $2Al + 6HCl \to 2AlC{l_3} + 3{H_2}$

  $R + 2HCl \to RC{l_2} + {H_2}$

  ⇒ ${n_{HCl(pu)}} = 2{n_{{H_2}}} = 0,9mol \Rightarrow {n_{HCl(du)}} = 0,1mol$

  $ \Rightarrow {n_{NaCl}} = {n_{HCl(du)}} = 0,1mol$

  ${m_{muoi}} = {m_{NaCl}} + {m_{muoi(A)}} \Rightarrow {m_{muoi(A)}} = 46,8 – 0,1.58,5 = 40,95g$

  Bảo toàn khối lượng: $m + {m_{HCl(pu)}} = {m_{muoi(A)}} + {m_{{H_2}}}$

  $ \Rightarrow m = 40,95 + 0,45.2 – 0,9.36,5 = 9g$

  b) 

  Đặt ${n_R} = 3x;{n_{Al}} = 4x$

  Ta có: ${n_{HCl(pu)}} = 3{n_{Al}} + 2{n_R} \Rightarrow 3.4x + 2.3x = 0,9 \Rightarrow x = 0,05$

  $ \Rightarrow {n_R} = 0,15mol;{n_{Al}} = 0,2mol$

  $\begin{gathered}
     \Rightarrow {m_R} = 9 – 0,2.27 = 3,6g \hfill \\
     \Rightarrow {M_R} = \dfrac{{3,6}}{{0,15}} = 24 \hfill \\ 
  \end{gathered} $

  ⇒ R là $Mg$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )