Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp CuO và MgO bằng 200 ml dung dịch HCl 1M vừa đủ thu được 2 muối có tỷ lệ mol là 1:1. Giá trị của m là A. 12. B. 6. C. 2

Question

Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp CuO và MgO bằng 200 ml dung dịch HCl 1M vừa đủ thu được 2 muối có tỷ lệ mol là 1:1. Giá trị của m là
A. 12. B. 6. C. 24. D. 36.
Hòa tan hoàn toàn 6,4 gam hỗn hợp Mg và MgO bằng dung dịch HCl dư thu được 2,24 lít khí ở đktc. %MgO có trong hỗn hợp là
A. 62,5%. B.37,5. C. 50%. D. 25%

in progress 0
Liliana 3 tuần 2021-11-20T00:39:19+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-20T00:40:23+00:00

  Đáp án:

   1 B

  2 A

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  1)\\
  CuO + 2HCl \to CuC{l_2} + {H_2}O\\
  MgO + 2HCl \to MgC{l_2} + {H_2}O\\
  {n_{MgC{l_2}}}:{n_{CuC{l_2}}} = 1:1 \Rightarrow {n_{CuO}} = {n_{MgO}} = a\,mol\\
  {n_{HCl}} = 0,2 \times 1 = 0,2\,mol\\
   \Rightarrow 2a + 2a = 0,2 \Rightarrow a = 0,05\,mol\\
  m = 0,05 \times 80 + 0,05 \times 40 = 6g\\
  2)\\
  Mg + 2HCl \to MgC{l_2} + {H_2}\\
  MgO + 2HCl \to MgC{l_2} + {H_2}O\\
  {n_{{H_2}}} = \dfrac{{2,24}}{{22,4}} = 0,1\,mol\\
  {n_{Mg}} = {n_{{H_2}}} = 0,1\,mol\\
  {m_{MgO}} = 6,4 – 0,1 \times 24 = 4g\\
  \% {m_{MgO}} = \dfrac{4}{{6,4}} \times 100\%  = 62,5\% 
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )