Hoà tan hoàn toàn Mg vào 60g dd H2SO4 9,8% a, Tìm Mg tham gia phản ứng

Question

Hoà tan hoàn toàn Mg vào 60g dd H2SO4 9,8%
a, Tìm Mg tham gia phản ứng

in progress 0
Margaret 3 tháng 2021-09-18T04:15:29+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-18T04:16:44+00:00

  $Mg+H_{2}SO_{4}→MgSO_{4}+H_{2}$

  $n_{Mg}=n_{H_{2}SO_{4}}=60.9,8:100:98=0,06$ (mol)

  $→ m_{Mg}=0,06.24=1,44$ (gam)

   

  0
  2021-09-18T04:17:07+00:00

  Đáp án:

  \(m_{Mg}=1,44\ g.\)

  Giải thích các bước giải:

  \(PTHH:Mg+H_2SO_4\to MgSO_4+H_2↑\\ m_{H_2SO_4}=60\times 9,8\%=5,88\ g.\\ ⇒n_{H_2SO_4}=\dfrac{5,88}{98}=0,06\ mol.\\ Theo\ pt:\ n_{Mg}=n_{H_2SO_4}=0,06\ mol.\\ ⇒m_{Mg}=0,06\times 24=1,44\ g.\)

  chúc bạn học tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )