Hòa tan hoàn toàn vừa đủ 6 g MgO trong dung dịch HCl 1,5 m Tính thể tích dung dịch HCl đã dùng? (Mg = 24 , O= 16 , H=1 ,Cl =35,5) Giúp mình với! Bài

Question

Hòa tan hoàn toàn vừa đủ 6 g MgO trong dung dịch HCl 1,5 m Tính thể tích dung dịch HCl đã dùng? (Mg = 24 , O= 16 , H=1 ,Cl =35,5)
Giúp mình với! Bài kiểm tra ạ
Min sẽ vote 5

in progress 0
Camila 3 tháng 2021-09-06T17:28:05+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-06T17:29:15+00:00

  `n_(MgO)=\frac{6}{40}=0,15(mol)`

  `MgO+2HCl->MgCl_2+H_2O`

  `0,15`         `0,3`

  `V_(HCl)=\frac{0,3}{1,5}=0,2(l)`

   

  0
  2021-09-06T17:29:25+00:00

  CHÚC BẠN HỌC TỐT !!!!!!!!!!

  Đáp án:

                  $0,2$ $lít$

  Giải thích các bước giải:

        $n_{MgO} = \dfrac{6}{40} = 0,15 (mol)$

  $PTHH:$

        $MgO  +  2HCl  \to  MgCl_2  +  H_2$

  $\to n_{HCl} = 2.n_{MgO} = 2.0,15 = 0,3 (mol)$

  $\text{Thể tích dung dịch HCl đã dùng là:}$

        `V_{HCl} = {n_{HCl}}/{C_M} = {0,3}/{1,5} = 0,2 (lít)`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )