hòa tan hỗn hợp bột gồm Fe, Zn, Cu trong dung dịch H2SO4 20%(dư). sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X. nhỏ Ba(OH)2 (dư) vào du

Question

hòa tan hỗn hợp bột gồm Fe, Zn, Cu trong dung dịch H2SO4 20%(dư). sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X. nhỏ Ba(OH)2 (dư) vào dung dịch X thu được kết tủa Y, nung kết tủa Y trong không khí đến khi khối lượng không đổi, thu được chất rắn gồm………..?

in progress 0
Aubrey 2 tháng 2021-10-09T20:02:29+00:00 1 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-09T20:03:42+00:00

  Dung dịch X gồm $FeSO_4, ZnSO_4, H_2SO_4$

  Y gồm $Fe(OH)_2, BaSO_4$.

  Chất rắn sau khi nung gồm $Fe_2O_3, BaSO_4$.

  Các PTHH:

  $Fe+H_2SO_4\to FeSO_4+H_2$

  $Zn+H_2SO_4\to ZnSO_4+H_2$

  $FeSO_4+ Ba(OH)_2\ to Fe(OH)_2+BaSO_4$

  $ZnSO_4+Ba(OH)_2\to BaSO_4+Zn(OH)_2$

  $Zn(OH)_2+Ba(OH)_2\to BaZnO_2+2H_2O$

  $2Fe(OH)_2+\frac{1}{2}O_2\to Fe_2O_3+2H_2O$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )