Hoà tan hỗn hợp gồm Fe, Zn trong 500ml dung dịch HCl 0,4M được dung dịch A và 13,15g muối khan. a/ Tính thành phần % theo số mol mỗi kim loại. b/ Tín

Question

Hoà tan hỗn hợp gồm Fe, Zn trong 500ml dung dịch HCl 0,4M được dung dịch A và 13,15g muối khan.
a/ Tính thành phần % theo số mol mỗi kim loại.
b/ Tính C% dung dịch muối. Biết d HCl = 1,1g/ml

in progress 0
Everleigh 3 tuần 2021-11-20T00:13:30+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-20T00:15:24+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l}
  a)\\
  \% {n_{Fe}} = \% {n_{Zn}} =  = 50\% \\
  b)\\
  {C_\% }ZnC{l_2} = 1,22\% \\
  {C_\% }FeC{l_2} = 1,14\% 
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  a)\\
  Fe + 2HCl \to FeC{l_2} + {H_2}\\
  Zn + 2HCl \to ZnC{l_2} + {H_2}\\
  hh:Fe(a\,mol),Zn(b\,mol)\\
  {n_{HCl}} = 0,5 \times 0,4 = 0,2\,mol\\
  2a + 2b = 0,2\\
  127a + 136b = 13,15\\
   \Rightarrow a = b = 0,05\\
  \% {n_{Fe}} = \% {n_{Zn}} = \dfrac{{0,05}}{{0,05 + 0,05}} \times 100\%  = 50\% \\
  b)\\
  {m_{{\rm{dd}}HCl}} = 500 \times 1,1 = 550g\\
  {m_{{\rm{dd}}spu}} = 0,05 \times 56 + 0,05 \times 65 + 550 – 0,1 \times 2 = 555,85g\\
  {C_\% }ZnC{l_2} = \dfrac{{0,05 \times 136}}{{555,85}} \times 100\%  = 1,22\% \\
  {C_\% }FeC{l_2} = \dfrac{{0,05 \times 127}}{{555,85}} \times 100\%  = 1,14\% 
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )