Hoà tan m gam axit đơn chức vào 100ml NaOH 1,5M, để trung hoà dung dịch sau phản ứng cần 0,012 mol HCl. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 13,398

Question

Hoà tan m gam axit đơn chức vào 100ml NaOH 1,5M, để trung hoà dung dịch sau phản ứng cần 0,012 mol HCl. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 13,398 gam rắn. Tổng chỉ số của H,C,O trong axit là:
A. 5
B. 8
C. 7
D. 9

in progress 0
Madelyn 2 tuần 2021-07-10T12:14:42+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T12:16:13+00:00

  Đáp án:

   \(C\)

  Giải thích các bước giải:

   Gọi công thức của axit có dạng \(RCOOH\)

  Phản ứng xảy ra:

  \(RCOOH + NaOH\xrightarrow{{}}RCOONa + {H_2}O\)

  \(NaOH + HCl\xrightarrow{{}}NaCl + {H_2}O\)

  Ta có:

  \({n_{NaOH}} = 0,1.1,5 = 0,15{\text{ mol}}\)

  \({n_{NaCl}} = {n_{HCl}} = 0,012{\text{ mol}}\)

  \( \to {n_{RCOONa}} = 0,15 – 0,012 = 0,138{\text{ mol}}\)

  \( \to {m_{rắn}} = 0,138.({M_R} + 44 + 23) + 0,012.58,5 = 13,398\)

  \( \to M_R=25 \to R: CH \equiv C – \)

  Vậy axit là \(CH \equiv C -COOH \) có CTPT là \(C_3H_2O_2\)

  Tổng số \(C;H;O\) là \(3+2+2=7\)

  0
  2021-07-10T12:16:17+00:00

  Đáp án: $C$

   

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )