Hòa tan Mg vào 400g dung dịch hcl , sau phản ứng thu đc 6,72l hidro ở đktc a) viet pthh b) tính kl Mg trong phản ứng c) tinh nồng độ phần trăm của d2

Question

Hòa tan Mg vào 400g dung dịch hcl , sau phản ứng thu đc 6,72l hidro ở đktc
a) viet pthh
b) tính kl Mg trong phản ứng
c) tinh nồng độ phần trăm của d2 hcl đã dùng
d) tính kl muối mgcl2 tạo ra
Giúp iem vs ạ

in progress 0
Gabriella 5 tháng 2021-07-18T14:11:53+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-18T14:13:28+00:00

  Đáp án: Bên dưới.

  Giải thích các bước giải:

    a) PTHH: $Mg+2HCl→MgCl_2+H_2$

    b) $n_{H_2}=\dfrac{6,72}{22,4}=0,3(mol)$

  → $n_{Mg}=n_{H_2}=0,3(mol)$

  ⇒ $m_{Mg}=0,3×24=7,2(g)$

    c) $n_{HCl}=2n_{Mg}=2×0,3=0,6(mol)$

    $m_{HCl}=0,6×36,5=21,9(g)$
  ⇒ $C$%$_{HCl}=\dfrac{21,9}{400}×100$% $=$ $5,475$%

   d) $n_{MgCl_2}=n_{Mg}=0,3(mol)$

  ⇒ $m_{MgCl_2}=0,3×95=28,5(g)$

  0
  2021-07-18T14:13:29+00:00

  `n_{H_2}=\frac{6,72}{22,4}=0,3(mol)`

  `a)` `Mg+2HCl\to MgCl_2+H_2`

  `b)` `n_{Mg}=n_{H_2}=0,3(mol)`

  `=> m_{Mg}=0,3.24=7,2g`

  `c)` `C%_{HCl}=\frac{0,6.36,5.100%}{400}=5,475%`

  `d)` `m_{MgCl_2}=0,3.95=28,5g`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )