Hòa tan một kim loại R hóa trị 2 vào dung dịch HCl sau phản ứng thu được 7,6 gam muối và thoát ra 1,792 l khí ở đktc . xác định KL R ?

Question

Hòa tan một kim loại R hóa trị 2 vào dung dịch HCl sau phản ứng thu được 7,6 gam muối và thoát ra 1,792 l khí ở đktc . xác định KL R ?

in progress 0
Everleigh 1 năm 2021-07-24T01:36:45+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T01:38:05+00:00

  Giải thích các bước giải:

  PTHH:

  $R+2HCl\to RCl_2+H_2$

  $n_{H_2}=\dfrac{1,792}{22,4}=0,08\ (mol)$
  Theo PTHH:

  $n_{RCl_2}=n_{H_2}=0,08\ (mol)$

  $⇒M_{RCl_2}=\dfrac{7,6}{0,08}=95\ (gam/mol)$

  $⇔R+71=95$

  $⇔R=24\ (gam/mol)$

  $⇒R$ là $Mg$

  0
  2021-07-24T01:38:22+00:00

  Đáp án:

   R là Mg

  Giải thích các bước giải:

   $R+2HCl→RCl_{2}+H_{2}$

  Ta có $n_{H_{2}}=\frac{1,792}{22,4}=0,08(mol)$

  Theo pt $n_{RCl_{2}}=n_{H_{2}}=0,08(mol)$

  $⇒m_{RCl_{2}}=0,08×(M_{R}+2×35,5)$

  $⇔7,6=0,08×(M_{R}+2×35,5)$

  $⇔M_{R}=24$

  ⇒R là Mg

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )