Hòa tan một oxit của kim loại hóa trị II bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 24,5% thu được dung dịch muối A có nồng độ 33,33% a. Xác định công thứ

Question

Hòa tan một oxit của kim loại hóa trị II bằng một lượng vừa đủ dung
dịch H2SO4 24,5% thu được dung dịch muối A có nồng độ 33,33%
a. Xác định công thức hóa học của oxit kim loại.
b. Làm lạnh 60 gam dung dịch muối A xuống nhiệt độ thấp hơn thấy tách ra 15,625
gam tinh thể X. Phần dung dịch bão hòa có nồng độ 22,54%. Xác định công thức
tinh thể muối X.

in progress 0
Melody 3 giờ 2021-09-08T14:20:15+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T14:21:44+00:00

  Đáp án:

  a/ CT oxit: $CuO$

   b/ Vậy CT X: $CuSO_4.5H_2O$

  Giải thích các bước giải:

   Gọi công thức oxit là: $MO$

  Số mol oxit là a mol

  $MO+H_2SO_4\to MSO_4+H_2O$

  Theo PTHH

  $n_{H_2SO_4}=n_{MSO_4}=n_{MO}=a\ mol$

  $⇒m_{dd\ H_2SO_4}=\dfrac{98a.100}{24,5}=400a$

  $⇒m_{dd\ A}=a.(M+16)+400a = aM+416a$

  $m_{MSO_4}=a.(M+96)$

  Do nồng độ muối là 33,33% nên:

  $\dfrac{a.(M+96)}{aM+416a}.100\%=33,33\\⇒M=64$

  Vậy M là Cu, công thức oxit: $CuO$

  b. 

  Trong 60 gam dung dịch muối A có: 

  $m_{CuSO_4}=\dfrac{60.33,33}{100}=20g$

  Gọi công thức tinh thể tách ra là: $CuSO_4.nH_2O$ 

  Khối lượng dung dịch còn lại là: 

  $60-15,625=44,375g ⇒ m_{CuSO_4\ trong\ dd}=\dfrac{44,375.22,54}{100}=10g$

  $⇒m_{CuSO_4\ trong\ tinh\ thể}=20-10=10g$

  $⇒n_{tinh\ thể}=n_{CuSO_4}=0,0625\ mol$

  $⇒M_{tinh\ thể}=15,625:0,0625=250⇒n=5$

  Vậy CT X: $CuSO_4.5H_2O$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )