hòa tan vừa đủ 6,4g sắt (III) oxit trong dung dịch axit sunfuric có nồng độ 2M a. tính thể tích dung dịch axit sunfuric cần dùng b. tính nồng độ dung

Question

hòa tan vừa đủ 6,4g sắt (III) oxit trong dung dịch axit sunfuric có nồng độ 2M
a. tính thể tích dung dịch axit sunfuric cần dùng
b. tính nồng độ dung dịch muối thu được
c. lượng axit sunfuric nói trên có thể trung hòa bao nhiêu gam dung dịch KOH 10%

in progress 0
Aaliyah 4 tuần 2021-09-06T09:46:52+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-06T09:48:06+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l} a,\ V_{H_2SO_4}=0,6\ lít.\\ b,\ C_{M_{Fe_2(SO_4)_3}}=\dfrac{2}{3}\ M.\\ c,\ m_{\text{dd KOH}}=134,4\ g.\end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l} a,\ PTHH:Fe_2O_3+3H_2SO_4\to Fe_2(SO_4)_3+3H_2O\\ n_{Fe}=\dfrac{6,4}{160}=0,04\ mol.\\ Theo\ pt:\ n_{H_2SO_4}=3n_{Fe_2O_3}=0,12\ mol.\\ \Rightarrow V_{H_2SO_4}=\dfrac{0,12}{2}=0,06\ lít.\\ b,\ Theo\ pt:\ n_{Fe_2(SO_4)_3}=n_{Fe_2O_3}=0,04\ mol.\\ \Rightarrow C_{M_{Fe_2(SO_4)_3}}=\dfrac{0,04}{0,06}=\dfrac{2}{3}\ lít.\\ d,\ PTHH:H_2SO_4+2KOH\to K_2SO_4+2H_2O\\ Theo\ pt:\ n_{KOH}=2n_{H_2SO_4}=0,24\ mol.\\ \Rightarrow m_{\text{dd KOH}}=\dfrac{0,24\times 56}{10\%}=134,4\ g.\end{array}\)

  chúc bạn học tốt!

  0
  2021-09-06T09:48:28+00:00

  `n_(Fe_2O_3)=\frac{6,4}{160}=0,04(mol)`

  `Fe_2O_3+3H_2SO_4->Fe_2(SO_4)_3+3H_2O`

  `0,04`              `0,12`              `0,04`

  `a,`

  `V_(H_2SO_4)=\frac{0,12}{2}=0,06(l)`

  `b,`

  `C_(MFe_2(SO4)_3)=\frac{0,04}{0,06}=2/3 M`

  `c,`

  `2KOH+H_2SO_4->K_2SO_4+2H_2O`

  `0,24`             `0,12`

  `m_(dd  KOH)=\frac{0,24.56}{10%}=134,4(g)`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )