“Hoá trị là con số biểu thị ………. của …… nguyên tố này (hay …… ) với …. Nguyên tố khác. Hoá trị của một ….. (hay …. ) được xác định theo …. của H chọn

Question

“Hoá trị là con số biểu thị ………. của …… nguyên tố này (hay …… ) với …. Nguyên tố khác. Hoá trị của một ….. (hay …. ) được xác định theo …. của H chọn làm đơn vị và ……… của O là hai đơn vị”.

in progress 0
Julia 3 tuần 2021-09-06T09:39:52+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-06T09:41:22+00:00

  1,khả năng liên kết

  2,nguyên tử 

  3,nhóm nguyên tử

  4, nguyên tử

  5, nguyên tố

  6, nhóm nguyên tử

  7, hoá trị

  8, hoá trị

                                    

   

  0
  2021-09-06T09:41:42+00:00

  Đáp án:

  Hoá trị là con số biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử nguyên tố này (hay nhóm nguyên tử) với nguyên tử nguyên tố khác. Hoá trị của một nguyên tố (hay nhóm nguyên tử) được xác định theo hoá trị của H chọn làm đơn vị và hoá trị của O là hai đơn vị.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )