Hoán đổi giá trị hai số a,b và không dùng biến tạm

Question

Hoán đổi giá trị hai số a,b và không dùng biến tạm

in progress 0
Clara 3 tuần 2021-07-11T00:55:20+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T00:56:32+00:00

  Pas.

  hoan-doi-gia-tri-hai-so-a-b-va-khong-dung-bien-tam

  0
  2021-07-11T00:56:36+00:00

  Ý tưởng: nhập hai số a,b từ bàn phím, a = a * b, b = b / a, a = a / b

  Ví dụ:

  a = 2; b = 3

  a = a * b = 2 * 3 = 6

  b = a / b = 6 / 3 = 2

  a = a / b = 6 / 2 = 3

  Code:

  uses crt;
  var a,b:extended;
  begin
     clrscr;
     read(a,b);
     a:=a*b;
     b:=a/b;
     a:=a/b;
     write(a:0:2,’ ‘,b:0:2);
     readln
  end.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )