Hoàn thành các phương trình hóa học sau và cho biết chúng thuộc loại phàn ứng nào a,…+O^2=NO^2 O b,Al+O^2 =….. c,Fe+….=Fe Cl^3 d,C^12 H^22 O^11=

Question

Hoàn thành các phương trình hóa học sau và cho biết chúng thuộc loại phàn ứng nào
a,…+O^2=NO^2 O
b,Al+O^2 =…..
c,Fe+….=Fe Cl^3
d,C^12 H^22 O^11=C+H^2O
e,……=K^2 MnO^4+Mn O^2+O^4

in progress 0
Genesis 2 tháng 2021-10-21T07:07:06+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-21T07:08:34+00:00

  Đáp án:

  a,NO^2+O^2=NO^2 O 

  b,4Al+3$O_{2}$ =Al$x_{2}$ $O_{3}$ 

  c,2Fe+3Cl2=$FeCl_{3}$ 

  d,C^12 H^22 O^11=C+H^2O

  e,=2KMn$O_{5}$ =K^2MnO^4+Mn O^2+O^4

  Giải thích các bước giải:a,b,c,d P/Ư cộng

  e P/Ư phân huỷ

   

  0
  2021-10-21T07:08:36+00:00

  a, $2NO+ O_2 \to 2NO_2$ (phản ứng hoá hợp)

  b, $4Al+ 3O_2 \buildrel{{t^o}}\over\to 2Al_2O_3$ (phản ứng hoá hợp)

  c, $2Fe+ 3Cl_2 \buildrel{{t^o}}\over\to 2FeCl_3$

  d, $C_{12}H_{22}O_{11} \to 12CO_2+ 11H_2O$ (phản ứng phân huỷ)

  e, $2KMnO_4 \buildrel{{t^o}}\over\to K_2MnO_4+ MnO_2+ O_2$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )