Hoàn thành các pt phản ứng sau: P+ O 2 t o → Fe+ O 2 t o → F e 2 O 3 + H 2 t o → …….+………. A l + H 2 S O 4 t o → ……..

Question

Hoàn thành các pt phản ứng sau:
P+ O 2 t o →
Fe+ O 2 t o →
F e 2 O 3 + H 2 t o → …….+……….
A l + H 2 S O 4 t o → ………+……..
K C L O 3 t o → …….+………
A l + H C L t o → …….+………
H 2 + O 2 t o →
C u O + H 2 t o → ……..+………..

in progress 0
Julia 2 tháng 2021-10-24T03:12:22+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-24T03:13:30+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   $4P+5O2–to–>2P2O5 $

   $3Fe+2O2–to->Fe3O4 $

   $Fe2O3+3H2—to–>2Fe+3H2O $

   $2Al+3H2SO4—>Al2(SO4)3+3H2 $

   $2KClO3–to—>2KCl+3O2 $

   $2Al+6HCl—>2AlCl3+3H2 $

   $H2+O2–to–>2H2O $

   $CuO+H2-to—>Cu+H2O $

  0
  2021-10-24T03:14:06+00:00

  Đáp án:

  4P+ 5O 2 t o → 2P2O5

  3Fe+ 2O 2 t o → Fe3O4

  F e 2 O 3 + 3H 2 t o → 2Fe + 3H2O

  2Al + 3H 2 S O 4 t o → Al2(SO4)3 + 3H2

  2K C L O 3 t o → 2KCl + 3O2

  2A l + 6H C L t o → 2AlCl3 + 3H2

  2H 2 + O 2 t o → 2H2O

  C u O + H 2 t o → Cu + H2O

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )