hoàn thành chuỗi phuong trình sau các bạn ghi chất ra nha mình cảm ơn VD: C2H5OH tinh bột ====> Glucozơ Glucozơ======> Rượu Etylic Rượu Etylic ====

Question

hoàn thành chuỗi phuong trình sau các bạn ghi chất ra nha mình cảm ơn VD: C2H5OH
tinh bột ====> Glucozơ
Glucozơ======> Rượu Etylic
Rượu Etylic ====> axit axentic
axit axentic =====>Etyl axetat
Etyl axetat =====> rược Etylic
mình xin cảm ơn ạ

in progress 0
Josie 1 năm 2021-10-28T21:29:42+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T21:31:04+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  (C6H10O5)n + nH2O –xt–> nC6H12O6

  C6H12O6 –men rượu–> 2CO2 + 2C2H5OH

  C2H5OH + O2 –men giấm–> CH3COOH + H2O

  CH3COOH + C2H5OH ⇄ CH3COOC2H5 + H2O

  CH3COOC2H5 + NaOH → CH3COONa + C2H5OH

   

  0
  2021-10-28T21:31:29+00:00

  (C6H10O5)n + nH2O —> nC6H12O6 (đk: H+ loãng )

  C6H12O6 -enzim,to-> C2H5OH + CO2 

  C2H5OH + O2 -men giấm-> CH3COOH + H2O 

  CH3COOH + C2H5OH <-H2SO4, to-> CH3COOC2H5 + H2O 

  CH3COOC2H5 + H2O <-H2SO4, to->CH3COOH + C2H5OH

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )