hoàn thành dãy điện hóa sau ghi rõ điều kiện phản ứng xảy ra C2H2 etilen rượu etylic axit axetic

Question

hoàn thành dãy điện hóa sau ghi rõ điều kiện phản ứng xảy ra C2H2 etilen rượu etylic axit axetic

in progress 0
Vivian 2 tháng 2021-10-04T20:31:45+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-04T20:32:55+00:00

  Đáp án:

  $C2H2 + H2 -Pd/PbCO3, to-> C2H4$

  $C2H4 + H2O -H2SO4đ, to-> C2H5OH$

  $C2H5OH + O2 -$Men Giấm$-> CH3COOH + H2O$

   

  0
  2021-10-04T20:33:44+00:00

  $C_2H_2+H_2\buildrel{{Pd/PbCO_3, t^o}}\over\to C_2H_4$

  $C_2H_4+H_2O\buildrel{{HCl, t^o}}\over\to C_2H_5OH$

  $C_2H_5OH+O_2\buildrel{{\text{men giấm}, 30-35^oC}}\over\to CH_3COOH+H_2O$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )