HOÀN THÀNH PHẢN ỨNG HÓA HỌC SAU FE(OH)2+O2+H2O—— FE(OH)3 FES2+O2——- FE2O3+SO2 N2O5+H2O——- HNO3

Question

HOÀN THÀNH PHẢN ỨNG HÓA HỌC SAU
FE(OH)2+O2+H2O—— FE(OH)3
FES2+O2——- FE2O3+SO2
N2O5+H2O——- HNO3

in progress 0
aihong 2 tháng 2021-09-27T12:39:04+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T12:40:08+00:00

  +)4Fe(OH)2+O2+2H2O=>4Fe(OH)3

  +)4FeS2+11O2=>2Fe2O3+8SO2(đk nhiệt độ)

  +)N2O5+H2O=>2HNO3

  0
  2021-09-27T12:40:27+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  $4Fe(OH)_2 + O_2 + 2H_2O → 4Fe(OH)_3$

  $4FeS_2 + 11O_2 \xrightarrow{t^o} 2Fe_2O_3 + 8SO_2$
  $N_2O_5 + H_2O → 2HNO_3$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )