Hoàn thành phương trình: a) CxHy + O2 -> CO2 + H2O b) FexOy + CO -> Fe + CO2

Question

Hoàn thành phương trình:
a) CxHy + O2 -> CO2 + H2O
b) FexOy + CO -> Fe + CO2

in progress 0
Alice 40 phút 2021-10-08T07:31:38+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-08T07:32:44+00:00

  $4C_xH_y+(y+4x)O_2\overset{t^o}\to 4xCO_2+2yH_2O$

  $Fe_xO_y+yCO\overset{t^o}\to xFe+yCO_2$

   

  0
  2021-10-08T07:33:25+00:00

  $a,4C_xH_y+(4x+y)O_2\xrightarrow{t^o} 4xCO_2+2yH_2O$

  $b,Fe_xO_y+yCO\xrightarrow{t^o} xFe+yCO_2$

  chúc bạn học tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )