Học kỳ 1, số học sinh giỏi của lớp 6A bằng $\frac{2}{7}$ số học sinh còn lại.Sang học kỳ 2 số học sinh giỏi tăng thêm 8 bạn ( số học sinh cả lớp khôn

Question

Học kỳ 1, số học sinh giỏi của lớp 6A bằng $\frac{2}{7}$ số học sinh còn lại.Sang học kỳ 2 số học sinh giỏi tăng thêm 8 bạn ( số học sinh cả lớp không đổi ), nên số học sinh giỏi bằng $\frac{2}{3}$ số học sinh còn lại.
a) Hỏi học kỳ 1 lớp 6A có bao nhiêu học sinh giỏi ?
b) Tính tỉ số phần trăm của số học sinh giỏi học kỳ 2 lớp 6A so với học sinh cả lớp.

in progress 0
Arianna 1 tháng 2021-08-31T18:01:09+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T18:02:41+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   số phần tương ứng với 8 bạn học sinh giỏi là

  2/3-2/7=8/21(học sinh còn lại )

  học kỳ 1 lớp 6A có số học còn lại là

  8÷8/21=21(học sinh)

  học kỳ 1 lớp 6A có số học sinh giỏi là

  21×2/7=6(học sinh)

  tỉ số phần trăm của số học sinh giỏi học kỳ 2 lớp 6A so với học sinh cả lớp là 

  6÷(6+21)=6/27=22,22…%(học sinh cả lớp)

  đáp số: học kỳ 1 lớp 6A có 6 học sinh giỏi 

                tỉ số phần trăm của số học sinh giỏi học kỳ 2 lớp 6A so với học sinh cả lớp là  22,22…%

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )