Hỗn hợp A gồm 1 kim loại R hóa trị I và một kim loại X hóa trị II . Nếu hòa tan 1,02 g hỗn hợp A theo tỉ lệ mol X:R=3:2 vào dd có HNO3 và H2SO4 thì th

Question

Hỗn hợp A gồm 1 kim loại R hóa trị I và một kim loại X hóa trị II . Nếu hòa tan 1,02 g hỗn hợp A theo tỉ lệ mol X:R=3:2 vào dd có HNO3 và H2SO4 thì thu đc 179,2 ml (đktc9) hỗn hợp khí B gồm NO và khí D ( tỉ khối của B so vs H2 bằng 23,5 ). Tìm R và X biết tỉ lệ khối nguyên tử R:X tương ứng là 27 : 16

in progress 0
Kaylee 4 tháng 2021-08-16T17:29:08+00:00 1 Answers 71 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T17:30:38+00:00

  Đáp án:

   $R=108(Ag)$

  $X=64(Cu)$

  Giải thích các bước giải:

  Gọi số mol $nX:3a⇒nR=2a$

  $MB=23,5.2=47$

  Ta có Cho KL vào hh $H_2SO_4$ và  $HNO_3$ khí $M>47$ chỉ có là $SO_2(64)$

  $⇒D:SO_2$

  $Vkhí=\frac{179,2}{1000}=0,1792lit$

  Ta có  $nNO+nSO_2=\frac{0,1792}{22,4}=8.10^{-3}(1)$

             $30nNO+64nSO_2=mM=47.8.10^{-3}=0,376(2)$

  $(1)(2)\left \{ {{nNO=4.10^{-3}} \atop {nSO_2=4.10^{-3}}} \right.$ 

  $R^0 \to R^{+1}+1e$

  $X^0 \to X^{+2}+2e$

  $N^{+5}+3e \to N^{+2}$

  $S^{+6} +2e \to S^{+4}$

  $BTe⇒nR+2nX=3nNO+2nSO_2=0,02$

  $⇔2a+3a.2=0,02⇔a=2,5.10^{-3}$

  $⇒nR=5.10^{-3} $

  $⇒nX=7,5.10^{-3}$

  Ta có $5.10^{-3}MR+7,5.10^{-3}MX=1,02(1)$

  Ta có $\frac{MR}{MX}=\frac{27}{16}$

  $⇔16MR-27MX=0(2)$

  $(1)(2)\left \{ {{MR=108(Ag)} \atop {MX=64(Cu)}} \right.$ 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )