Hỗn hợp A gồm BaO, FeO, Al2O3. Hòa tan A trong nước dư được dung dịch B và phần không tan D, sục khí CO2 dư vào dung dịch B phản ứng ta

Question

Hỗn hợp A gồm BaO, FeO, Al2O3. Hòa tan A trong nước dư được dung dịch B và phần không tan D, sục khí CO2 dư vào dung dịch B phản ứng tạo kết tủa. Cho khí CO dư đi qua D nung nóng được chất rắn E. Cho E tác dụng với dung dịch NaOH dư, thấy tan một phần và còn lại chất rắn F. Hòa tan hết F trong lượng dư H2SO4 loãng rồi cho dung dịch thu được tác dụng với dung dịch NaOH dư, lọc kết tủa nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn G. Xác định các chất có trong B,D,E,F,G viết các phương trình hóa học xảy ra?
Giải giúp mk vs T.T !!! MK cần rất gấp ạ!!!

in progress 0
Samantha 1 năm 2021-09-20T14:36:32+00:00 2 Answers 55 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T14:38:13+00:00

  B: $Ba(AlO_2)_2$ 

  D: $FeO$, $Al_2O_3$

  E: $Fe$, $Al_2O_3$

  F: $Fe$

  G: $Fe_2O_3$

  PTHH:

  $BaO+H_2O\to Ba(OH)_2$

  $Ba(OH)_2+Al_2O_3\to Ba(AlO_2)_2+H_2O$

  $Ba(AlO_2)_2+2CO_2+4H_2O\to 2Al(OH)_3+Ba(HCO_3)_2$ 

  $FeO+CO\buildrel{{t^o}}\over\to Fe+CO_2$

  $Al_2O_3+2NaOH\to 2NaAlO_2+H_2O$

  $Fe+H_2SO_4\to FeSO_4+H_2$

  $FeSO_4+2NaOH\to Fe(OH)_2+Na_2SO_4$

  $2Fe(OH)_2+0,5O_2\buildrel{{t^o}}\over\to Fe_2O_3+2H_2O$

  0
  2021-09-20T14:38:28+00:00

  ⊕Hòa tan A trong nước dư được dung dịch B và phần không tan D:

  BaO+H2O→2Ba(OH)2

  -Dung dịch B:Ba(OH)2

  -Phần không tan D:FeO,Al2O3

  ⊕Sục khí CO2 dư vào dung dịch B phản ứng tạo kết tủa:

  CO2+Ba(OH)2→BaCO3↓+H2O

  ⊕Cho khí CO dư đi qua D nung nóng được chất rắn E:

  FeO+CO$\xrightarrow{t^o} $Fe↓+CO2↑

   -Chất rắn E:Al2O3,Fe

  ⊕Cho E tác dụng với dung dịch NaOH dư, thấy tan một phần và còn lại chất rắn F:

  Al2O3+2NaOH→2NaAlO2+H2O

  NaAlO2+3NaOH→Al(OH)3↓+2Na2O

  -Chất rắn F:FeO,Al(OH)3

  ⊕Hòa tan hết F trong lượng dư H2SO4 loãng rồi cho dung dịch thu được tác dụng với dung dịch NaOH dư, lọc kết tủa nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn G:

  FeO+H2SO4 loãng→FeSO4+H2O

  2Al(OH)3+3H2SO4 loãng→Al2(SO4)3+6H2O

  /…..cho dung dịch thu được tác dụng với dung dịch NaOH dư:

  FeSO4+2NaOH→Na2SO4+Fe(OH)2↓

  Al2(SO4)3+6NaOH→3Na2SO4+2Al(OH)3↓

  /……lọc kết tủa nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được:

  4Fe(OH)2+O2$\xrightarrow{t^o} $2Fe2O3+4H2O

  2Al(OH)3$\xrightarrow{t^o} $Al2O3+3H2O

  -Chất rắn G:Al2O3,Fe2O3

  ————————Nguyễn Hoạt—————————

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )