hỗn hợp A gồm C2H5OH và C6H5OH. Cho A tác dụng hết với Na sinh ra 3,36 lít H2 (đktc) . Cũng lượng hỗn hớp A như trên tác dụng vừa đủ với 100,l dung dị

Question

hỗn hợp A gồm C2H5OH và C6H5OH. Cho A tác dụng hết với Na sinh ra 3,36 lít H2 (đktc) . Cũng lượng hỗn hớp A như trên tác dụng vừa đủ với 100,l dung dịch NaOH 1M . Tính khối lượng từng chất trong A

in progress 0
Amaya 3 tuần 2021-07-11T13:19:35+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T13:20:48+00:00

  Bạn xem hình.

  0
  2021-07-11T13:20:59+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l}
  {m_{{C_6}{H_5}OH}} = 9,4g\\
  {m_{{C_2}{H_5}OH}} = 9,2g
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  2{C_2}{H_5}OH + 2Na \to 2{C_2}{H_5}ONa + {H_2}(1)\\
  2{C_6}{H_5}OH + 2Na \to 2{C_6}{H_5}ONa + {H_2}(2)\\
  {C_6}{H_5}OH + NaOH \to {C_6}{H_5}ONa + {H_2}O\\
  {n_{{H_2}}} = \dfrac{{3,36}}{{22,4}} = 0,15mol\\
  {n_{NaOH}} = 0,1 \times 1 = 0,1mol\\
  {n_{{C_6}{H_5}OH}} = {n_{NaOH}} = 0,1mol\\
  {n_{{H_2}(2)}} = \dfrac{{{n_{{C_6}{H_5}OH}}}}{2} = 0,05mol\\
  {n_{{H_2}(1)}} = 0,15 – 0,05 = 0,1mol\\
  {n_{{C_2}{H_5}OH}} = 2{n_{{H_2}(1)}} = 0,2mol\\
  {m_{{C_6}{H_5}OH}} = 0,1 \times 94 = 9,4g\\
  {m_{{C_2}{H_5}OH}} = 0,2 \times 46 = 9,2g
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )