Hỗn hợp A gồm CO vàK^2 có tỉ lệ V tương ứng là 3:5 ( trong k^2 thì oxi chiếm 20% thể tích , N2 chiếm 20% V ). Đốt cháy hỗn hợp khí A1 thời gian được

Question

Hỗn hợp A gồm CO vàK^2 có tỉ lệ V tương ứng là 3:5 ( trong k^2 thì oxi chiếm 20% thể tích , N2 chiếm 20% V ). Đốt cháy hỗn hợp khí A1 thời gian được hỗn hợp khí B . Trong B Thì phần trăm V của khí N2 tăng 3,33% so với % V của khí N2 trong A. Tính % V mỗi khí trong B biết thể tích các khí ở cùng nhiệt độ.

in progress 0
Eden 17 phút 2021-09-08T14:41:28+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T14:42:55+00:00

  Đáp án:

  $\%N_2=53,33\%$

  $⇒ \%CO_2=13,33\%$

  $\%CO=26,67\%$

  $\%O_2=6,67\%$

  Giải thích các bước giải:

   Trong cùng 1 điều kiện, tỉ lệ về thể tích chính là tỉ lệ về số mol

  Gọi số mol $CO$ là 3a ⇒ số mol không khí là 5a

  Do Oxi chiếm 20% về thể tích, Nito chiếm 40% về thể tích nên

  $n_{O_2}=a; n_{N_2}=4a$

  $⇒\%V_{N_2}=\dfrac{4a}{3a+5a}.100\%=50\%$

  Đốt cháy hh ta có:

  $2CO+O_2\xrightarrow{t^o}2CO_2$

  Gọi số mol $O_2$ phản ứng là x mol

  $⇒n_{CO_2}=2x; n_{CO\ dư}=3a-x; n_{O_2\ dư}=a-x$

  Vậy hh B gồm:

  $CO_2;2x\ mol; O_2: a-x\ mol; CO: 3a-2x\ mol; N_2:4a\ mol$

  Tổng số mol: $8a-x$ mol

  $%N_2=50+3,33=53,33\%\\⇔\dfrac{4a}{8a-x}.100\%=53,33\%\\⇒a=2x$

  $⇒ \%CO_2=\dfrac{2x}{8.2x-x}.100\%=13,33\%$

  $\%CO=\dfrac{3.2x-2x}{8.2x-x}.100\%=26,67\%$

  $\%O_2=\dfrac{2x-x}{8.2x-x}.100\%=6,67\%$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )