Hỗn hợp X chứa a mol CO2 và b mol H2 c mol SO2. Biết tỉ khối hơi của X đối với heli là 7 và tỉ lệ số phân tử CO2 và H2 là 1: 2. Tính% khối lượng của S

Question

Hỗn hợp X chứa a mol CO2 và b mol H2 c mol SO2. Biết tỉ khối hơi của X đối với heli là 7 và tỉ lệ số phân tử CO2 và H2 là 1: 2. Tính% khối lượng của SO2 trong hỗn hợp X

in progress 0
Athena 1 năm 2021-08-23T07:32:29+00:00 2 Answers 38 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T07:33:37+00:00

  Ta có:

  $\dfrac{\overline{M}_{hh}}{M_{He}}=7$

  $\to \overline{M}_{hh} = 7.4 = 28$

  $\to \dfrac{44a + 2b + 64c}{a + b + c}= 28$

  $\to 44a + 2b + 64c = 28a + 28b + 28c$

  $\to 16a – 26b = – 36c$

  Ta lại có:

  $\dfrac ab = \dfrac12$

  $\to b = 2a$

  Do đó:

  $\quad 16a – 26.2a = -36c$

  $\to -36a = -36c$

  $\to a = c$

  $\to b = 2c$

  Ta được:

  $\%m_{SO_2}=\dfrac{64c.100}{44a + 2b + 64c}$

  $\to \%m_{SO_2}=\dfrac{6400c}{28(a+b+c)}$

  $\to \%m_{SO_2}=\dfrac{6400c}{28(c + 2c + c)}$

  $\to \%m_{SO_2}=\dfrac{6400c}{112c}\approx 57,14\%$

  0
  2021-08-23T07:34:20+00:00

  Đáp án:

  \( \% {m_{S{O_2}}}= 57,143\% \)

  Giải thích các bước giải:

   Giả sử số mol của \(CO_2\) là 1 mol, suy ra số mol \(H_2\) là 2 mol.

  Ta có:

  \({M_X} = 4{M_{He}} = 4.7 = 28{\text{ (u)}}\)

  Ta có:

  \({n_X} = 1 + 2 + c = 3 + c{\text{ mol}}\)

  \({m_X} = {m_{C{O_2}}} + {m_{{H_2}}} + {m_{S{O_2}}} = 1.44 + 2.2 + 64c = 48 + 64c{\text{ gam}}\)

  \( \to {M_X} = \frac{{48 + 64c}}{{3 + c}} = 28 \to c = 1\)

  \( \to {m_{S{O_2}}} = 1.64 = 64{\text{ gam}}\)

  \({m_X} = 48 + 64 = 112{\text{ gam}}\)

  \( \to \% {m_{S{O_2}}} = \frac{{64}}{{112}} = 57,143\% \)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )