Hỗn hợp X gồm 0,1 mol axetilen, 0,1 mol etilen, 0,15 mol vinylaxetilen, 0,2 mol etan và 0,45 mol H2. Đun nóng X với bột Ni xúc tác một thời gian thu đ

Question

Hỗn hợp X gồm 0,1 mol axetilen, 0,1 mol etilen, 0,15 mol vinylaxetilen, 0,2 mol etan và 0,45 mol H2. Đun nóng X với bột Ni xúc tác một thời gian thu được hỗn hợp Y có tỉ khối đối với H2 bằng 12,5625. Dẫn hỗn hợp Y qua dd Br dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy có x gam Br tham gia phản ứng. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y thu được y gam CO2 và z gam H2O. Xác định giá trị của x,y,z ?

in progress 0
Sarah 1 năm 2021-10-06T15:31:52+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T15:33:49+00:00

  Đáp án:

   x = 88g

  y = 16,8g

  z = 29,7g

  Giải thích các bước giải:

   $M_X=\dfrac{0,1.26+0,1.28+0,15.52+0,2.30+0,45.2}{0,1+0,1+0,15+0,2+0,45}=20,1$

  $M_Y=12,5625.2=25,125$

  Bảo toàn khối lượng, ta luôn có: 

  $m_X=m_Y⇒\dfrac{M_X}{M_Y}=\dfrac{n_Y}{n_X}\\⇒\dfrac{n_Y}{n_X}=\dfrac{4}{5}⇒n_Y=0,8\ mol$

  Ta có: $n_X-n_Y=n_{H_2\ pư}⇒n_{H_2\ pư}=1-0,8=0,2\ mol$

  +/ $n_{H_2\ pư}+n_{Br_2\ pư}=n_{lk\ \pi}\\⇔n_{H_2\ pư}+n_{Br_2\ pư}=0,1.n_{C_2H_2}+0,1.n_{C_2H_4}+3.n_{C_4H_4}=0,1.2+0,1.1+0,15.3=0,75\\⇒n_{Br_2}=0,75-0,2=0,55\ mol$

  $x= 0,55.160=88g$

  +/ Đốt cháy Y tương đương với đốt cháy X. 

  Ta có: $n_{CO_2}=n_C=0,1.2+0,1.2+0,15.4+0,2.2=1,4\ mol⇒y=16,8g$

  $n_{H_2O}=\dfrac{1}{2}.n_H=\dfrac{1}{2}.(0,1.2+0,1.4+0,15.4+0,2.6+0,45.2)=1,65⇒z=29,7g$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )