Hỗn hợp X gồm axetilen và một atikin cũring dãy đồng đẳng . Lấy 0,8 g hỗn hợp X tục vào dung : dịch AgNO , trong arriorine dư thì thu được 2,4 | t kết

Question

Hỗn hợp X gồm axetilen và một atikin cũring dãy đồng đẳng . Lấy 0,8 g hỗn hợp X tục vào dung : dịch AgNO , trong arriorine dư thì thu được 2,4 | t kết tủa vậtig , nhất . Mặt khác , cũng lượng hỗn hợp X như trên phần img via het veri 6,4 g brom ) Xác định CTPT , CICT của thkit thử hiti biết BỔ triol của 1 ankin trong hỗn hợp là như thau . Tinh thành phần % theo khối lượng của từng ankin trong hỗn Hợp bati đầu .

in progress 0
Isabelle 1 năm 2021-10-16T00:57:51+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T00:59:36+00:00

  Đáp án:

   a. $C_4H_6: CH_3C≡CCH_3$

  b. 32,5% và 67,5%

  Giải thích các bước giải:

   Gọi công thức của ankin là: $C_nH_{2n-2}$

  a. Dẫn hỗn hợp qua bình Brom, ta có: 

  $C_2H_2+2Br_2\to C_2H_2Br_4\\x\hspace{1,5cm}2x\\C_nH_{2n-2}+2Br_2\to C_nH_{2n-2}Br_4\\x\hspace{2,3cm}2x$

  ⇒$4x=n_{Br_2}=\dfrac{6,4}{160}=0,04⇒x=0,01\ mol$

  $m_{hh}=0,8⇒0,01.26+0,01.(14n-2)=0,8⇒n=4⇒Ct:C_4H_6$

  $X+AgNO_3/NH_3$:

  $HC≡CH+2AgNO_3+2NH_3\to AgC≡CAg+2NH_4NO_3\\0,01\hspace{6,6cm}0,01$

  ⇒ Khối lượng kết tủa thu được khi cho axetilen pư với $AgNO_3/NH_3$ là:

  $0,01.240=2,4g = \sum{m_↓}$⇒$C_4H_6$ không phan ứng được với $AgNO_3/NH_3$ 

  ⇒CTCT của ankin thứ 2: $CH_3C≡CCH_3$

  b. $m_{axetilen}=0,01.26=0,26g\\⇒\%m_{axetilen}=\dfrac{0,26}{0,8}×100\%=32,5\%⇒\%m_{C_4H_6}=67,5\%$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )