Hỗn hợp X gồm (axit no đơn chức và axit no 2 chức, đều mạch hở tỉ lệ mol 2:3) phản ứng vừa đủ với 0,4 mol NaOH, cô cạn thu được 29 gam rắn. Tổng chỉ s

Question

Hỗn hợp X gồm (axit no đơn chức và axit no 2 chức, đều mạch hở tỉ lệ mol 2:3) phản ứng vừa đủ với 0,4 mol NaOH, cô cạn thu được 29 gam rắn. Tổng chỉ số C, O trong 2 axit là:
A. 10
B. 9
C. 11
D. 12

in progress 0
Ivy 2 tuần 2021-07-10T11:50:42+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T11:51:59+00:00

  Đáp án: $A$

   

   

  0
  2021-07-10T11:52:31+00:00

  Đáp án:

   \(A\)

  Giải thích các bước giải:

  Gọi công thức của axit no đơn chức là \(C_nH_{2n+1}COOH\); axit no 2 chức là \(C_mH_{2m}(COOH)_2\)

  Phản ứng xảy ra:

  \({C_n}{H_{2n + 1}}COOH + NaOH\xrightarrow{{}}{C_n}{H_{2n + 1}}COONa + {H_2}O\)

  \({C_m}{H_{2m}}{(COOH)_2} + 2NaOH\xrightarrow{{}}{C_m}{H_{2m}}{(COONa)_2} + 2{H_2}O\)

  Gọi số mol axit đơn chức là \(x\) suy ra axit 2 chức là \(1,5x\) mol.

  \( \to {n_{NaOH}} = x + 1,5x.2 = 0,4 \to x = 0,4\)

  Ta có:

  \({n_{{C_n}{H_{2n + 1}}COONa}} = {n_{{C_n}{H_{2n + 1}}COOH}} = x = 0,1{\text{ mol}}\)

  \({n_{{C_m}{H_{2m}}{{(COONa)}_2}}} = {n_{{C_m}{H_{2m}}{{(COOH)}_2}}} = 1,5x = 0,15{\text{ mol}}\)

  \( \to 0,1.(14n + 1 + 44 + 23) + 0,15.(14m + (44 + 23).2) = 29\)

  \( \to 2n + 3m = 3\)

  Giải được \(n=0;m=1\)

  Vậy 2 axit là \(HCOOH\) và \(CH_2(COOH)_2\)

  Trong \(HCOOH\) có tổng số \(C+O=3\)

  Trong \(CH_2(COOH)_2\) có tổng số \(C+O=3+2.2=7\)

  Vậy trong 2 axit có tổng số \(10\) \(C+O\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )