Hỗn hợp X gồm Ca và 2 kim loại kiềm ở 2 chu kì liên tiếp .Cho 9,1g hỗn hợp X tác dụng hết với nước thu được dd Y và và 7,84 l H2 ở đktc Cho dd Y t/d v

Question

Hỗn hợp X gồm Ca và 2 kim loại kiềm ở 2 chu kì liên tiếp .Cho 9,1g hỗn hợp X tác dụng hết với nước thu được dd Y và và 7,84 l H2 ở đktc Cho dd Y t/d với HCl dư , khô cạn dd sau phản ứng thu dc m g muối khan , tính m và xác định 2 kim loại

in progress 0
Arya 32 phút 2021-10-12T01:25:19+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-12T01:26:22+00:00

  Đáp án:

  a. 33,95g

  b. Li, Na

  Giải thích các bước giải:

   Gọi công thức chung của 2 kim loại kiềm là M

  $2M+2H_2O\to 2MOH + H_2(1)\\Ca+2H_2O\to Ca(OH)_2+H_2(2)\\MOH+HCl\to MCl+ H_2O\\Ca(OH)_2+2HCl\to CaCl_2+ 2H_2O$

  a. theo PTHH (1),(2) luôn có: $n_{OH}=2.n_{H_2}=0,7\ mol$

  Từ 2 pt tiếp theo, ta có: $n_{Cl}=n_{OH}=0,7\ mol$

  Do muối thu được là muối clorua $⇒ m = m_{kim\ loại}+m_{Cl}=33,95\ g$

  b.

  Gọi số mol M và Ca lần lượt là x, y

  ⇒ Theo PTHH: $n_{H_2}=0,5x+y =\dfrac{7,84}{22,2}=0,35 ⇔ x + 2y =0,7⇒20x+40y=14g(*)$

  Tổng khối lượng kim loại là 9,1g ⇒$Mx+40y= 9,1 (**)⇒ (*) -(**) ⇒ (20-M)x = 4,9$

  Từ pt, ta thấy: $M < 20$, ⇒ phải có 1 kim loại có M <20⇒do 2 kim loại kiềm thuộc 2 chu kì liên tiếp nên 2 kim loại là Li, Na. 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )