Hỗn hợp X gồm các hiđrocacbon có công thức là $C_{5}$$H_{y}^{-}$ và $H_{2}$ . Đun nóng 0,47 mol X với Ni, sau một thời gian phản ứng thu được hỗn hợp

Question

Hỗn hợp X gồm các hiđrocacbon có công thức là $C_{5}$$H_{y}^{-}$ và $H_{2}$ . Đun nóng 0,47 mol X với Ni, sau một thời gian phản ứng thu được hỗn hợp (H) chỉ chứa các hiđrocacbon .Đốt cháy hoàn toàn (H) thu được 18,54 gam $H_{2}$O .Biết tỉ khối của H so với He bằng 17,575. Mặt khác, 21,14 gam X tác dụng tối đa m gam $Br_{2}$ . Tính giá trị của m?

in progress 0
Jasmine 2 tháng 2021-07-29T22:20:45+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-29T22:22:24+00:00

  $n_{H_2O}=\dfrac{18,54}{18}=1,03(mol)$

  $\overline{M}_H=70,3$

  Đặt CTTQ $H$ là $C_5H_n$

  $\to 12.5+n=70,3$

  $\to n=10,3$

  Vậy CT chung của hỗn hợp $(H)$ là $C_5H_{10,3}$

  $n_{H_2O}=\dfrac{10,3}{2}n_{(H)}$

  $\to n_{(H)}=0,2(mol)$

  $\to n_{C_5H_y}=n_{(H)}=0,2(mol)$

  $\to n_{H_2}=0,27(mol)$

  BTKL: $m_X=m_{(H)}=70,3.0,2=14,06g$

  $\to 0,2(12.5+y)+0,27.2=14,06$

  $\to y=7,6$

  Suy ra CTTQ $X$ là $C_5H_{7,6}$

  $n_X=\dfrac{21,14}{12.5+7,6}=0,313(mol)$

  $k_X=\dfrac{2.5-7,6+2}{2}=2,2$

  $\to n_{Br_2}=2,2n_X=0,6886(mol)$

  $\to m=110,176g$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )