Hỗn hợp X gồm CuO và Fe2O3 . Hòa tan 44g X bằng dd HCl dư , sau pư thu được dd chứa 85,25gam muối. Mặt khác nếu khử hoàn toàn 22g X bằng CO dư cho hh

Question

Hỗn hợp X gồm CuO và Fe2O3 . Hòa tan 44g X bằng dd HCl dư , sau pư thu được dd chứa 85,25gam muối. Mặt khác nếu khử hoàn toàn 22g X bằng CO dư cho hh khí thu đc sau pư lội từ từ qua dd Ba(OH)2 dư thu đc m gam kết tủa. Tính giá trị của m

in progress 0
Samantha 6 ngày 2021-12-04T06:25:41+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T06:27:05+00:00

  Đáp án:

  Trong 22 gam hỗn hợp X ta đặt nCuO= x mol; nFe2O3= y mol

  → 80x + 160y= 22 gam (1)

  – Hòa tan hoàn toàn 44 gam X bằng dung dịch HCl dư thu 85,25 gam muối.

  → Hòa tan hoàn toàn 22 gam X thu được 85,25/ 2=  42,625 gam

  CuO + 2HCl→CuCl2 + H2Ox                            x molFe2O3 + 6HCl→2FeCl3 + 3H2Oy                              2y mol

  Ta có: mmuối= mCuCl2+ mFeCl3

  =135x+ 162,5.2y= 42,625 gam (2)

  Giải hệ gồm PT (1) và (2) ta có x=0,075 mol; y= 0,1 mol

  CuO + CO →t0 Cu + CO2

  Fe2O3+ 3CO →t0 2Fe + 3CO2

  Ta có: nCO2= nCuO+ 3.nFe2O3= x + 3y= 0,375 mol

  CO2+ Ba(OH)2 → BaCO3+ H2O

  →nBaCO3= nCO2= 0,375 mol

  →mBaCO3= 0,375.197=73,875 gam

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )