Hỗn hợp X gồm Mg Al và Fe. Cho 14,7g hỗn hợp X tác dụng hoàn toàn với fung dịch NaOH, sinh ra 3,36l khí (dktc). Mặt khác nếu cho 14,7hoonx hợp X tác d

Question

Hỗn hợp X gồm Mg Al và Fe. Cho 14,7g hỗn hợp X tác dụng hoàn toàn với fung dịch NaOH, sinh ra 3,36l khí (dktc). Mặt khác nếu cho 14,7hoonx hợp X tác dụng với dd HCl, thu được 10,08 lít khí (dktc).
a, Tính số mol mỗi kim loại trong hỗn hợp X.
b, Nếu cho m gam hh X tác dụng với đ CuSO4 dư, sau khi phản ứng kết thúc lọc lấy chất rắn đem hòa tan hết trong dd HNO3, thu được 26,88 lít khí NO (dktc). Tính m

in progress 0
Bella 1 năm 2021-12-06T09:41:46+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T09:43:32+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Thí nghiệm 1 

  nH2 = 0.15 (mol)

  Al + NaOH + H2O —> NaAlO2 + 3/2 H2↑

  0.1                                                         0.15 (mol)

  ⇒nAl = 0.1(mol)

  Thí nghiệm 2 

  Gọi nMg = a(mol) ; nFe= b(mol)  ⇒ 24a +56b = 14.7 – 0.1.27 = 12   (1)

  nH2 = 0.45 (mol)

  Ta có PT

  Mg + HCl —> MgCl2 + H2↑

  a                                        a  (mol)

  Fe  + HCl —>  FeCl2 + H2↑

  b                                     b  (mol)

  Al + HCl —> AlCl3 + 3/2 H2↑

  0.1                                0.15 (mol)

  ⇒ a+b= 0.45 -0.15 = 0.3(2)

  Từ (1) và (2) ⇒ a =0.15 ; b=0.15

  b) Thiếu dữ kiện đề bài

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )