HỖN HỢP X GỒM Na , Ba ,Na2O,BaO. hòa tan hoàn toàn 21.9 gam X vào nước thu được 1.12 lít H2 (đktc )và dd Y , trong đó có 20,52 gam Ba(OH)2. hấp thụ hò

Question

HỖN HỢP X GỒM Na , Ba ,Na2O,BaO. hòa tan hoàn toàn 21.9 gam X vào nước thu được 1.12 lít H2 (đktc )và dd Y , trong đó có 20,52 gam Ba(OH)2. hấp thụ hòa toàn 6,72 lit CO2 (đktc) vào Y , thu đc m gam kết tủa

in progress 0
Abigail 4 tuần 2021-09-06T09:58:56+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-06T10:00:40+00:00

  Gọi `a` là `n_(NaOH)`

  `2Na+2H_2O->2NaOH+H_2`

  `Na_2O+H_2O->2NaOH`

  `Ba+2H_2O->Ba(OH)_2+H_2`

  `BaO+H_2O->Ba(OH)_2`

  Bảo toàn `H`

  `=>2n_(Ba(OH)_2)+n_(NaOH)+2n_(H_2)=2n_(H_2O)`

  `=>n_(H_2O)=\frac{0,12.2+a+0,05.2}{2}=\frac{a+0,34}{2}`

  Áp dụng `ĐLTBTKL`

  `21,9+18.(\frac{a+0,34}{2})=20,52+40a+2.0,05`

  `=>a=0,14(mol)`

  Đặt `T=\frac{n_(OH)}{n_(CO_2)}=\frac{0,12.2+0,14}{0,3}>1`

  `=>` Có tạo muối axit

  `CO_2+Ba(OH)_2->BaCO_3+H_2O`

  `0,12`             `0,12`           `0,12`

  `CO_2+NaOH->NaHCO_3`

  `0,14`       `0,14`

  `CO_2+BaCO_3+H_2O->Ba(HCO_3)_2`

  `0,04`           `0,04`

  `=>m_(downarrow)=0,08.196=15,76(g)`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )