Hỗn hợp X gồm Na và Al. Hoà tan m gam hỗn hợp X vào nước dư thu được V lít H2 (đktc) và còn a gam chất rắn không tan. Cho a gam chất rắn tác dụng với

Question

Hỗn hợp X gồm Na và Al. Hoà tan m gam hỗn hợp X vào nước dư thu được V lít H2 (đktc) và còn a gam chất rắn không tan. Cho a gam chất rắn tác dụng với dung dịch HNO3 dư, thu được 6,272 lít NO (đktc) và dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được 3,4m gam muối khan. Mặt khác, cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 2V lít H2 (đktc). Tính V.

in progress 0
Allison 1 tháng 2021-08-07T18:45:18+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T18:46:55+00:00

   Các phản ứng xảy ra:
  Na + H2O → NaOH + 12 H2
  NaOH + Al + H2O → NaAlO2 + 32 H2
  Do sau phản ứng còn dư chất rắn ⇒ Al dư.
  Đặt nAl phản ứng = x mol ⇒ nNa = x mol và nH2 = 2x mol
  ⇒ V = 44,8x lít
  Và (m – 0,182m) = 27x + 23x ⇒ x = 0,01636m
  ⇒ Trong m gam X có: x mol Na và (x + 0,412x) mol Al
  ⇒ trong 0,3075 mol X có tỉ lệ mol nNa : nAl = 1 : 1,412
  ⇒ nNa = 0,1275 mol; nAl = 0,18 mol
  Khi phản ứng với NaOH thì cả Na và Al đều phản ứng hết
  ⇒ nH2 = 0,982 × 2x = 0,1275 × 0,5 + 0,18 × 1,5
  ⇒ x = 0,17 mol
  ⇒ m = 10,39 g 

  chúc bạn học tốt mong được là câu trả lời hay nhất

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )