Hỗn hợp khí A gồm H 2 và 1 anken có tỉ khối so với H 2 là 6. Dẫn A qua Ni nung nóng, thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với H 2 là 8 không làm mất m

Question

Hỗn hợp khí A gồm H 2 và 1 anken có tỉ khối so với H 2 là 6. Dẫn A qua Ni nung nóng, thu được hỗn
hợp khí Y có tỉ khối so với H 2 là 8 không làm mất màu dd Br 2. CTPT anken

in progress 0
Allison 1 năm 2021-10-27T20:52:14+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-27T20:53:48+00:00

  $\overline{M}_A= 12$

  $\overline{M}_Y= 16$ 

  Y không làm mất màu brom => Y gồm ankan và H2. Anken hết 

  Giả sử $m_A= m_Y= 24g$

  $n_A= 2 mol$

  $n_Y= 1,5 mol$ 

  => $n_{giảm}= n_{H_2 pứ}= n_{anken}= 0,5 mol$  

  Gọi x là mol H2 bđ 

  => Dư x-0,5 mol H2 

  Ta có: $0,5+x-0,5=1,5$ 

  => $x=1,5$ 

  Ta có: $14n.0,5+ 1,5.2= 24$

  => $n= 3$ ($C_3H_6$)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )