) hỗn hợp khí CO và CO2 ở đktc. Nếu cho hỗn hợp khí này tác dụng với một lượng dư dung dịch Ca(OH)2 thấy tạo ra 1 gam kết tủa trắng. Nếu cho hỗn hợp k

Question

) hỗn hợp khí CO và CO2 ở đktc. Nếu cho hỗn hợp khí này tác dụng với một lượng dư dung dịch Ca(OH)2 thấy tạo ra 1 gam kết tủa trắng. Nếu cho hỗn hợp khí trên tác dụng với CuO dư, nung nóng thì thu được 0,64 gam kim loại màu đỏ. Giá trị của V là:

in progress 0
Genesis 2 tháng 2021-07-12T16:47:13+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T16:48:14+00:00

  `CO_2 + Ca(OH)_2 → CaCO_3↓ + H_2O`

  `n_(CO_2) = n_(CaCO_3) = 1/100 = 0,01 (mol)`

  `⇒ V_(CO_2) = 0,01 . 22,4 = 0,224 (l)`

  `CO + CuO \overset{t^o}→ Cu + CO_2`

  `n_(CO) = n_(Cu) = (0,64)/64 = 0,01 (mol)`

  `⇒ V_(CO) = 0,01 . 22,4 = 0,224 (l)`

  Vậy : `V = 0,224 + 0,224 = 0,448 (l)`

  0
  2021-07-12T16:48:38+00:00

  Đáp án:

  \( V = 0,448{\text{ lít}}\)

  Giải thích các bước giải:

   Cho hỗn hợp tác dụng với \(Ca(OH)_2\)

  Phản ứng xảy ra:

  \(Ca{(OH)_2} + C{O_2}\xrightarrow{{}}CaC{O_3} + {H_2}O\)

  Ta có:

  \({n_{CaC{O_3}}} = \frac{1}{{100}} = 0,01{\text{ mol = }}{{\text{n}}_{C{O_2}}}\)

  Cho hỗn hợp tác dụng với \(CuO\)

  \(CuO + CO\xrightarrow{{{t^o}}}Cu + C{O_2}\)

  Kim loại màu đỏ là \(CO\)

  \( \to {n_{Cu}} = \frac{{0,64}}{{64}} = 0,01{\text{ mol = }}{{\text{n}}_{CO}}\)

  \( \to {n_{hh}} = {n_{CO}} + {n_{C{O_2}}} = 0,01 + 0,01 = 0,02{\text{ mol}}\)

  \( \to V = 0,02.22,4 = 0,448{\text{ lít}}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )