hợp chất A có dạng MXy trong đó M chiếm 46,67% về khối lượng.M là kim loại,X là phi kim. trong hạt nhân M có n-p=4 X có n’

Question

hợp chất A có dạng MXy trong đó M chiếm 46,67% về khối lượng.M là kim loại,X là phi kim.
trong hạt nhân M có n-p=4
X có n’=p’
tổng số p trong hợp chất A bằng 58. xác định cthh của MXy biết 1bé hơn hoặc bằng y và y bé hơn hoặc bằng 3

in progress 0
aikhanh 20 phút 2021-09-09T14:35:22+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T14:36:27+00:00

  GIẢI :

  gọi M số proton và nơtron lần lượt là p và n 
  => Khối lượng nguyên tử của M: mp.p+mn.n 
  X có số p và n lần lượt là p và n 
  => Khối lượng nguyên tử của X là: mp.p +mn.n 
  ( mp và mn lần lượt là khối lượng của 1 hạt proton và 1 hạt nơtron) 
  Mà mp =mn = 1,67.10^-27 nên 
  Khối lượng nguyên tử của M: mp.( n+p) 
  Khối lượng nguyên tử của X : mp.(n + p ) 
  (+++: Vì khối lượng của 1 nguyên tử là tổng khối lượng của p, e và n, mà khối lượng của e không đáng kể nên khối lượng của nguyên tử có thể tính bằng khối lượng của p và n) 
  * ta có: 
  n-p = 4 <=> n=p+4 (1) 
  n =p (2) 
  p+ xp = 58 => xp = 58 – p (3) 
  * Hợp chất A có công thức MX(x) trong đó M chiếm 46,67% về khối lượng nên: 
  M / (M+xX) = 46,67/100 <=> [mp.(n+p)] / [mp.(n+p) + x.mp.(n +p )] = 46,67/100 
  <=> (n+p) / [(n+p) +x(n +p )] = 46,67/100 (4) 
  Thay (1), (2), (3) vào (4) ta giải ra được : p = 26 => Kim loại M chính là Fe 
  p=26 => n= 26 +4 = 30 và xp = 32 
  Với x=1 => p =32 => phi kim là Ge (loại ) 
  Với x=2 => p =16 => phi kim là S(  chu kì 3 nên thỏa mãn ) 
  Vậy công thức của hợp chất A là: FeS2

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )