Hợp chất X có thành phần phần trăm theo khối lượng 28%Fe, 24%S còn lại là oxi a)Tìm công thức phân tử của hợp chất X. Biết khối lượng mol của X là 400

Question

Hợp chất X có thành phần phần trăm theo khối lượng 28%Fe, 24%S còn lại là oxi
a)Tìm công thức phân tử của hợp chất X. Biết khối lượng mol của X là 400g/mol.
b)Ở điều kiện tiêu chuẩn, cần bao nhiêu lít oxi thì có số phân tử đúng bằng số nguyên tử có trong 20 gam hợp chất X

in progress 0
Athena 2 tháng 2021-08-05T17:13:17+00:00 2 Answers 50 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T17:14:30+00:00

  `%m o= 100%-28%-24%=48%`

  Gọi `CTHH` là: `FexSyOz`

  `mFe = 400×28%=112(g)`

  `mS = 400× 24%=96(g)`

  `mO = 400×48%=192(g)`

  `⇒ x:y:z= Fe :S:O= 112/56: 96/32: 192/16=2:3:12`

  `⇒ CTHH` là` Fe2S3O12`

  hay` Fe2(SO4)3`

  `nFe2(SO4)3 =20/400=0,05(mol)`

  `⇒nO2=0,05×12/2=0,3(mol)`

  `⇒VO2= 0,3×22.4=6,72(l)`

   

  0
  2021-08-05T17:15:05+00:00

  %m o= 100-28-24=48%

  a)

  Gọi cttq là: FexSyOz

  m fe = 400*28%=112(g)

  m s = 400* 24%=96(g)

  m o = 400-112-96=192(g)

  =) x:y:z= n fe : n s: n o= 112/56: 96/32: 192/16=2:3:12

  =) Cthh là fe2s3o12 hay fe2(so4)3

  b)

  n fe2(so4)3 =20/400=0.05(mol)

  =) n o2=0.05*12/2=0.3(mol)

  =) V o2 đktc= 0.3*22.4=6.72(l)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )