Hợp chất hữu cơ X có phần trăm khối lượng %C= 55,81%, %H=6,98% , còn lại là oxi A, lập công thức đơn giản nhất của X B, Tìm CTPT của X, biết tỉ khối h

Question

Hợp chất hữu cơ X có phần trăm khối lượng %C= 55,81%, %H=6,98% , còn lại là oxi
A, lập công thức đơn giản nhất của X
B, Tìm CTPT của X, biết tỉ khối hơi của X số với nitơ xấp sỉ bằng 3,07

in progress 0
Raelynn 4 tuần 2021-08-16T16:44:43+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T16:45:46+00:00

  Đáp án:

   a)

  CTĐGN LÀ C2H3O

  b) CTPT của X là C4H6O2

  Giải thích các bước giải:

  a) %o=100%-(55,81+6,89)=37,3%

  =>%o=37,3%

  $\frac{55,81}{12}$: $\frac{6,89}{1}$: $\frac{37.3}{16}$

  4,6                    6,89             2,3

  2                        3                 1        ( lấy 4,6 và 6,89 chia cho số nhỏ nhất là 2,3)

  => CTĐGN LÀ C2H3O

  b)

  X là công thức đơn giản nhất là C2H3O→ CTPT của X có dạng (
  => có tỉ khối hơi so với Nito = 3,07=> Mx= 28.3.07=86g

  ((12.2)+3+16).n=86

  =>n =2

  => CTPT của X là C4H6O2

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )