I. (X-1)^2=25 II.Thực hiện phép tính (hỗn số 2 2/3 + hỗn số 1 1/3) : 1/4 -25 10^3+2,5^3+5^3/55

Question

I.
(X-1)^2=25
II.Thực hiện phép tính
(hỗn số 2 2/3 + hỗn số 1 1/3) : 1/4 -25
10^3+2,5^3+5^3/55

in progress 0
Adalynn 4 ngày 2021-12-06T18:45:34+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T18:46:53+00:00

  Giải thích các bước giải:

  `1`
  `(x-1)^2=25`
  `=>`\(\left[ \begin{array}{l}(x-1)^2=5^2\\(x-1)^2=(-5)^2\end{array} \right.\) 
  `=>`\(\left[ \begin{array}{l}x-1=5\\x-1=-5\end{array} \right.\) 
  `=>`\(\left[ \begin{array}{l}x=5+1\\x=-5+1\end{array} \right.\) 
  `=>`\(\left[ \begin{array}{l}x=6\\x=-4\end{array} \right.\) 
  `2`
  `(2 2/3+1 1/3):1/4-25`
  `=(8/3+4/3):1/4-25`
  `=12/3:1/4-25`
  `=4:1/4-25`
  `=4 . 4-25`
  `=16-25`
  `=-9`
  `(10^3+(2,5)^3+5^3)/55`
  `=(1000+15,625+125)/55`
  `=(1140,625)/55`
  `=1825/88`

  0
  2021-12-06T18:47:23+00:00

  Đáp án+Giải thích các bước giải:

   1)

  (X-1)^2=25

  (X-1)^2=5^2

  =>X-1=5

           X=5+1

           X=6

  2)

  ( 2 2/3 + 1 1/3) : 1/4 -25

  =(8/3+4/3):1/4-25

  =4:1/4-25

  =16-25=-9

  10^3+2,5^3+5^3/55

  =1000+125/8+25/11

  =89575/88

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )