I. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc với câu điều kiện loại 1 Câu 1, If we (travel) -… To Hanoi, we (visit) — The museums

Question

I. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc với câu điều kiện loại 1
Câu 1,
If we (travel) ……. To Hanoi, we (visit) …….. The museums

in progress 0
Abigail 2 tháng 2021-10-06T17:22:58+00:00 1 Answers 12 views 0

Answers ( )

    0
    2021-10-06T17:24:37+00:00

    $\text{Huy Voân}$

    If we (travel) travel To Hanoi, we (visit) will visit The museums

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )