I. Find the word which has a different sound in the part underlined. 5. A. gradual B. soldier C. educate D. grade

Question

I. Find the word which has a different sound in the part underlined.
5. A. gradual B. soldier C. educate D. grade

in progress 0
Piper 1 tháng 2021-07-29T02:46:26+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-29T02:47:45+00:00

  5. A. gradual   B. soldier   C. educate   D. grade

  `->` Chọn đáp án `D`

  Đáp án `D` có d phát âm là /d/;  các đáp án còn lại phát âm là /dʒ/.

  —-

  Phiên âm các từ đã cho : 

  gradual : /ˈɡrædʒ.u.əl/

  soldier : /ˈsəʊl.dʒər/

  educate : /ˈedʒ.u.keɪt/

  grade : /ɡreɪd/

  0
  2021-07-29T02:48:19+00:00

  I. Find the word which has a different sound in the part underlined.

  `5.` A. gradual B. soldier C. educate D. grade

  ⇒ Đáp án: D. grade

  Phiên âm các từ trên như sau:

  `A.` gradual : /ˈɡrædʒ.u.əl/

  `B.` soldier : /ˈsəʊl.dʒər/

  `C.` educate : /ˈedʒ.u.keɪt/

  `D.` grade : /ɡreɪd/

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )