I last saw her three years ago. She hasn’t __________________________________ A. She hasn’t been seen for three years B. She hasn’t been seen three ye

Question

I last saw her three years ago. She hasn’t __________________________________
A. She hasn’t been seen for three years
B. She hasn’t been seen three years ago
C. She hasn’t seen three years ago
D. She hasn’t been seen since three years

in progress 0
Gabriella 2 giờ 2021-09-28T07:04:16+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-28T07:05:59+00:00

  I last saw her three years ago.

  She hasn’t __________________________________

  A. She hasn’t been seen for three years

  B. She hasn’t been seen three years ago

  C. She hasn’t seen three years ago

  D. She hasn’t been seen since three years

  Vì đây là loại câu bị động nên phải có ”be” => không chọn C. Mà đây là thì hiện tại hoàn thành và có thời gian cố định => bỏ B và D => chọn A.

  0
  2021-09-28T07:06:04+00:00

  I last saw her three years ago. She hasn’t __________________________________

  A. She hasn’t been seen for three years

  B. She hasn’t been seen three years ago

  C. She hasn’t seen three years ago

  D. She hasn’t been seen since three years

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )