I, Trắc nghiệm: 1.Vùng cấu trúc ko gian đặc biệt của enzim chuyên liên kết vs cơ chất đc gọi là? A. Trung tâm điều khiển B. Trung tâm vận động C. Trun

Question

I, Trắc nghiệm:
1.Vùng cấu trúc ko gian đặc biệt của enzim chuyên liên kết vs cơ chất đc gọi là?
A. Trung tâm điều khiển
B. Trung tâm vận động
C. Trung tâm phân tích
D. Trung tâm hoạt động
2. Hoạt động đầu tiên trong cơ chế tác động của enzim là
A. Tạo ra các sản phẩm trung gian
B. Tạo ra phức hợp enzim – cơ chất
C. Tạo ra sản phẩm cuối cùng
D. Giải phóng enzim khỏi cơ chất
3. Enzim có đặc tính nào sau đây
A. Tính đa dạng
B. Tính chuyên hoá
C. Bền vững vs nhiệt độ cao
D. Hoạt tính yếu
4. Enzim tham gia xúc tác quá trình phân giải protein là?
5. Phần lớn enzim trong cơ thể có hoạt tính cao nhất ở khoảng giá trị độ pH nào
A. pH = 2-3
B. pH = 4-5
C. pH = 6-8
D. pH >8
6. ATP đc cấu tạo từ 3 thành phần nào?
7. Số liên kết cao năng có trong 1 phân tử ATP?
A. 3
B. 2
C. 4
D. 1
II Tự luận:
Lúa nước 2n=24.
5 tế bào giảm phân 4 lần. Hỏi số NST có trong các tế bào con lần giảm phân thứ II thuộc kì giữa là bao nhiêu?

in progress 0
Kaylee 3 tháng 2021-09-07T12:55:04+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T12:56:32+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  .1)

    Vùng cấu trúc ko gian đặc biệt của enzim chuyên liên kết vs cơ chất đc gọi là?

    A. Trung tâm điều khiển

    B. Trung tâm vận động

    C. Trung tâm phân tích

     D. Trung tâm hoạt động

  2)

   Hoạt động đầu tiên trong cơ chế tác động của enzim là

  A. Tạo ra các sản phẩm trung gian

  B. Tạo ra phức hợp enzim – cơ chất

  C. Tạo ra sản phẩm cuối cùng

  D. Giải phóng enzim khỏi cơ chất

  3.

  Enzim có đặc tính nào sau đây

  A. Tính đa dạng

  B. Tính chuyên hoá

  C. Bền vững vs nhiệt độ cao

  D. Hoạt tính yếu

  4)

  4. Enzim tham gia xúc tác quá trình phân giải protein là?

                  . pepsin

  5)

  Phần lớn enzim trong cơ thể có hoạt tính cao nhất ở khoảng giá trị độ pH nào

  A. pH = 2-3

  B. pH = 4-5

  C. pH = 6-8

  D. pH >8   

  6)

    6ATP đc cấu tạo từ 3 thành phần nào?

  Bazo nito adenin, đường ribozo, 3 nhóm photphat

  7)

      Số liên kết cao năng có trong 1 phân tử ATP?

  A. 3

  B. 2

  C. 4

  D. 1

  II  TỰ LUẬN

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )