I. Trắc nghiệm: (3 điểm) Bài 1. Khoanh tròn ký tự đầu câu em cho là đúng nhất trong các câu từ 1 – 4 sau : 1. Khi bỏ dấu ngoặc của biểu thức (95 – 4)

Question

I. Trắc nghiệm: (3 điểm)
Bài 1. Khoanh tròn ký tự đầu câu em cho là đúng nhất trong các câu từ 1 – 4 sau :
1. Khi bỏ dấu ngoặc của biểu thức (95 – 4) – (12 + 3) ta được:
A. 95 – 4 – 12 + 3​ B. 94 – 4 + 12 + 3 C. 95 – 4- 12 – 3​D. 95 – 4 + 12 – 3
2. Trong tập hợp Z các ước của -12 là:
​A. {1, 3, 4, 6, 12}​B. {-1; -2; -3; -4; -6; -12; 1; 2; 3; 4; 6; 12}
​C. {-1; -2; -3; -4; -6}​D. {-2; -3; -4 ; -6; -12}
3. Giá trị x thoả mãn x + 4 = -12 là:
A. 8​B. -8​C. -16​D. 16
4. Số đối của (–18) là :
A. 81 ​B. 18​C. (–18)​D. (–81)
Bài 2: (1 điểm) Điền dấu (<, =, >) thích hợp vào mỗi chỗ trống sau:
a) 5 ….. -9​b) -8 ….. -3​c) -12 ….. 13​d) 25 …..
Bài 3. Đánh dấu “X” vào ô thích hợp :

Khẳng định
Đúng
Sai
a) Tích của hai số nguyên âm là một số nguyên dương

b) Tổng của hai số nguyên âm là một số nguyên dương

c) Tích của hai số nguyên dương là một số nguyên dương

d) Số 0 là số nguyên dương nhỏ nhất.

Giúp mình vs ạ !
Ai giúp đầy đủ nhất thì mk sẽ tym,5sao và ctrlhn nhae

in progress 0
Hailey 2 tháng 2021-10-11T18:23:36+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-11T18:24:55+00:00

  Bài 1. Khoanh tròn ký tự đầu câu em cho là đúng nhất trong các câu từ 1 – 4 sau : 1. Khi bỏdấu ngoặc của biểu thức (95 – 4) – (12 + 3) ta được:

  A. 95 – 4 – 12 + 3​

  B. 94 – 4 + 12 + 3

  C. 95 – 4- 12 – 3​

  D. 95 – 4 + 12 – 3

  2. Trong tập hợp Z các ước của -12 là:

  ​A. {1, 3, 4, 6, 12}​

  B. {-1; -2; -3; -4; -6; -12; 1; 2; 3; 4; 6; 12}

  ​C. {-1; -2; -3; -4; -6}​

  D. {-2; -3; -4 ; -6; -12}

  3. Giá trị x thoả mãn x + 4 = -12 là:

  A. 8​

  B. -8​

  C. -16​

  D. 16

  4. Số đối của (–18) là :

  A. 81

  B. 18​

  C. (–18)​

  D. (–81)

  Bài 2: (1 điểm) Điền dấu (<, =, >) thích hợp vào mỗi chỗ trống sau:

  a) 5 …>.. -9​

  b) -8 ….<. -3​

  c) -12 …..< 13​

  d) 25 …..

  Bài 3. Đánh dấu “X” vào ô thích hợp : Khẳng định Đúng Sai

  a) Tích của hai số nguyên âm là một số nguyên dương                        Đ

  b) Tổng của hai số nguyên âm là một số nguyên dương                      S

  c) Tích của hai số nguyên dương là một số nguyên dương                   Đ

  d) Số 0 là số nguyên dương nhỏ nhất.                                                   S

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )