I/Trắc nghiệm (3 Điểm) Em hãy chọn câu đúng: Câu 1 : Số nào là số vô tỉ ? A.-2√8 B.1$\frac{1}{2}$ C. 0,3(12) D. √16 (Em làm khoanh

Question

I/Trắc nghiệm (3 Điểm) Em hãy chọn câu đúng:
Câu 1 : Số nào là số vô tỉ ?
A.-2√8 B.1$\frac{1}{2}$ C. 0,3(12) D. √16 (Em làm khoanh A)
Câu 2 Cho tỉ lệ thức $\frac{a}{b}$= $\frac{c}{d}$ Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. a.b=c.d B. a.d=b.c C. a.c=b.d D. $\frac{a}{d}$=$\frac{c}{b}$ (Em khoanhB)
Cấu 3 Làm tròn số 60,996 đến chữ số thập phân thứ hai được kết quả là:
A 60,10 B60,90 C 61 D60,910 (em khoanh C)
Câu 4 Phân số nào sau đay viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn?
A. -$\frac{2}{15}$ . B $\frac{7}{14}$ C $\frac{7}{13}$ D $\frac{2}{7}$ ( em khoanh B)
Câu 5 SỐ $2^{24}$ viết dưới dạng lũy thừa có số mũ bằng 8 là:
A.$8^{8}$ B.$6^{8}$ C. $9^{8}$ D. $2^{8}$ (em khoanh A)
Câu 6 Cho |m|= -5 thì :
A m = 5 B m= -5 C m ∈ ∅ D m = 5 hoặc m = -5 (em khoanh C)
như thế này em có đúng hết ko ạ ????

in progress 0
Ariana 1 năm 2021-08-23T19:15:09+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T19:16:55+00:00

  Đáp án:đúng hết rồi

   

  Giải thích các bước giải:Câu1 A -2√8=-5,656854249….

   Câu2 B a×d=b×c nhân chéo là được

  Câu3 C 61 vì 60,996 làm tròn đến chữ số thập phân thứ 2 thì ra 61,00

  Câu4 B 7/14=1/2=0,5 là số thập phân  hữu hạn 

  Câu5 A

  Câu6 C

   

  0
  2021-08-23T19:16:55+00:00

  bn đúng hết rồi

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )