I wanted to build a bookcase,but I couldn’t make ____ of the instructions. A. Sense B. Understanding C. Sight D. Reality

Question

I wanted to build a bookcase,but I couldn’t make ____ of the instructions.
A. Sense
B. Understanding
C. Sight
D. Reality

in progress 0
Brielle 1 giờ 2021-09-07T07:26:23+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T07:28:17+00:00

  I wanted to build a bookcase,but I couldn’t make ____ of the instructions.

  A. Sense

  B. Understanding

  C. Sight

  D. Reality

  giải thích

  Sense  : Giac quan

  Understanding : Hiểu biết

  Sight : Thị giác

  Reality : Thực tế

  Mà nếu Sense/uanderstaning/Reality thêm vào chỗ trống thì nghĩa của câu không phù hợp

  ⇔ I wanted to build a bookcase,but I couldn’t make sense of the instructions.

  Nghĩa : Tôi muốn xây một tủ sách, nhưng tôi không hiểu được hướng dẫn.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )